Vores tilbud består af 3 ydelser

  • Frydendalsvej 29
  • Frydendalsvej 8
  • Gammel Jernbanevej 10 (Valby)

Husene på Frydendalsvej består af tre afdelinger – to store villaer centralt på Frederiksberg og en ejendom i Valby med 6 lejligheder.

Institutionen hænger sammen som en tre-trins raket, hvor den unge flytter afdeling alt efter udviklingstrin og grad af modenhed.

Ambitionen er at kunne sikre den unges udviklingsbehov og behov for den rigtige støtte efterhånden som der bliver arbejdet med de, af sagsbehandleren, definerede mål.

Uagtet, at der er en defineret opgave i de forskellige huse, er den unges udviklingsbehov omdrejningspunktet for den pædagogiske/psykologiske intervention og vil altid være individuelt tilrettelagt, alt efter den unges aktuelle tilstand.

Målgruppen er unge med personlighedsforstyrrelser, skizofreni, aspergers syndrom, angst, OCD, ADHD/ADD og sociale udfordringer.

Frydendalsvej 29

Her anbringes den unge i samarbejde med sagsbehandler og eventuelt forældre, når det vurderes, at den unge har et behandlingsbehov, der skal imødeses i et professionelt miljø. Ofte kommer den unge direkte fra psykiatrisk afdeling, hjemme fra forældrene eller fra egen bolig, når det ikke har fungeret det pågældende og udfordringerne er blevet for store.

I nr. 29 er der altid to medarbejdere på arbejde og en vågen nattevagt, der kan sikre, at den unge på alle tider af døgnet kan få den støtte, der er behov for.

Der er en høj grad af omsorg, og forløbet her kan ses som et stabiliserende og afklarende forløb. Her lægger personalet, i samarbejde med blandt andet husenes psykiater, en individuelt tilrettelagt behandlingsplan, som er tilpasset den unges konkrete udfordringer. Ofte er det her, der arbejdes med helt grundlæggende forhold som daglig struktur, træning i basale færdigheder (ADL) og der søges, at den unge etableres i uddannelsesregi eller beskæftigelse alt efter formåen.

Det tilstræbes, at miljøet er så hjemligt som muligt.

Det er normalt i nr. 29, at den unge begynder sit ophold på Frydendalsvej, men såfremt det vurderes, at der ikke er behov for den intensive indsats, der er relateret til huset her, kan et indskrivningsforløb tilrettelægges efter individuelle behov.

I nr. 29 er kosten en del af opholdsbetalingen.

Frydendalsvej 8

De unge flytter til nr. 8, når de skal udfordres yderligere. Hvor nr. 29 er meget hjemlig, beskriver de unge selv, at nr. 8 kan opfattes mere som et kollegie, hvor personalet i højere grad er sparringspartnere end personale, der hjælper med at forvalte den unges hverdag.

I nr. 8 står den unge selv for sin madlavning med støtte efter behov, og der er fællesmad i huset en gang om ugen. Den unge kan få hjælp til, hvad der måtte være behov for, men hvor den unge tilbydes hjælpen i nr. 29 af personalet, skal den unge i højere grad selv tage ansvar og melde ud, hvad vedkommende har brug for hjælp til her i nr. 8. Ambitionen med opholdet her er, at den unge efter mange år i behandlingsregi, skal lære at tage aktivt ansvar for egen livsførelse og udvikling.

Der arbejdes med ungeidentitet og dekonstruktion af patientidentitet, således at den unge får en ny forståelse af sig selv som et ungt menneske, der skal lære at fungere så hensigtsmæssigt som muligt, udfordringer til trods. Der arbejdes ligeledes med, at den unge skal etablere relationer uden for institutionens trygge rammer.

Personalet i nr. 8 stiller større krav til den unges selvforvaltning – og hvor hjælpen i nr. 29 ofte er af mere basal og praktisk karakter, består hjælpen i nr. 8 i højere grad af samtaler, der skal motivere den unge til at kunne selv.

De unge i nr. 8 tilses af nattevagten kl. 00.00 og kl. 03.00 – og har desuden altid mulighed for at få fat i nattevagten. Da der ikke er personale i nr. 8 fra kl. 16.00 fredag til kl. 16.00 søndag, har den unge ligeledes mulighed for at kontakte personalet i nr. 29 ved behov eller tage ophold i huset weekenden over, såfremt der er behov for ekstra tilsyn i en periode.

Gammel Jernbanevej 10 (Valby)

Når den unge kan forvalte sig selv mere hensigtsmæssigt og derfor ikke har brug for støtte i samme omfang som i nr. 8, flyttes vedkommende til institutions ejendom i Valby – Husene på Frydendalsvejs udslusningsboliger.

Her flytter den unge således i egen selvstændig bolig med støtte fra personalet i nr. 8. I overgangen fra nr. 8 til Valby aftales hyppigt en overgangsperiode, hvor den unge forbliver indskrevet i nr. 8 og derfor vil modtage den støtte, der hører til her. Her vil være mulighed for at rykke midlertidigt tilbage til nr. 8 for et stabilisende forløb, da vi af erfaring ved, at det kan være svært at skulle stå på egne ben og der derfor kan opstå behov for en ekstra indsats.

De unge betragter nr. 8 som “hjemme” og kommer på besøg fra Valby for at spise, flyde på sofaen eller blot tale om, hvad der rører sig, alt imens de øver sig i at forvalte sig selv i egne bolig.

Det er vores erfaring, at den unge efter endt ophold i Valby vil være i stand til at leve et selvforvaltende voksenliv uden for institutionsregi.

Det er medarbejderne fra nr. 8 som er tilknyttet de unge i Valby.

Her er den unge selv ansvarlig for al daglig livsførelse og støtten har som udgangspunkt en mere coachende karakter. Udslusningsydelsen er kun et tilbud til unge, som er indskrevet hos os i forvejen.

Priser 2023

Priserne nedenfor er med udgangspunkt i, at den unge kan indplaceres i eksisterende rammer og personalenormering – er dette ikke tilfældet kan en øget personaledækning evt. være relevant. I så fald vil prisen herfor aftales, med udgangspunkt i den unges behov.

Som dækker kost, logi, lomme- og tøjpenge, fælles aktiviteter og ture samt pædagogisk støtte i henhold til SEL § 66.

Der er personaledækningen i huset døgnet rundt og en vågen nattevagt.

Som dækker kost, logi, social træning, botræning samt pædagogisk støtte i henhold til SEL § 107.

Kommunen betaler den fulde pris og sætter den unge i egenbetaling af kost og logi.

Som dækker logi, social træning samt pædagogisk støtte og botræning i henhold til SEL § 107.

Kommunen betaler den fulde pris og sætter den unge i egenbetaling af logi.

Som dækker logi, pædagogisk støtte og samtaler samt mulighed for at henvende sig på Frydendalsvej efter aftale og ved behov.

Kommunen betaler den fulde pris og sætter den unge i egenbetaling af logi.

Egenbetaling

Ved udregning af egenbetaling er vi gerne behjælpelige ift. fastsættelsen -kontaktpersonen vil sammen med den unge udfærdige et skema med de øvrige udgifter, som den unge har.

Visitation

Vores visitationsprocedure er 3 delt:

Første del er normalt at tage kontakt til forstander Sofie Aaen Nissen, enten telefonisk eller på mail – her sker den første screening ift. målgruppe, pladser, osv. Derefter fremsendes papirer på den unge, hvorefter vi vender tilbage med en foreløbig vurdering. Det kan også ske, at der er ting, som vi spørger yderligere ind til.

Herefter kan der være 2 procedurer;

  • Hvis vi vurderer, at den unge er i målgruppen og der i papirerne ikke umiddelbart fremgår utydelige eller risikobetonede problemstillinger i forhold til de øvrige beboere, inviteres den unge og sagsbehandler, evt. pårørende, til et forbesøg. Her præsenterer vi os og fortæller om tilbuddet, og hvad det indebærer at bo på Frydendalsvej. Derefter melder den unge tilbage, om vedkommende har lyst til at bo her og vi holder en visitationssamtale, hvor vi taler om den unge, og de første aftaler for samarbejdet indgås.
  • Hvis der er uafklarede spørgsmål i forhold til den unges vanskeligheder eller adfærd, og disse evt. kan have indflydelse på husets øvrige beboere og deres trivsel, vil vi inden et forbesøg afklare disse – det kan være ved at rykke visitationssamtalen hen foran besøget og måske holde den et andet sted (dette for ikke at præsentere den unge for et tilbud, som måske ikke bliver relevant).

Derefter aftales tidspunkt for indflytning.