Velkommen til Husene på Frydendalsvej

Husene på Frydendalsvej er en selvejende institution beliggende centralt på Frederiksberg. Vi er et botilbud som modtager unge iht. Servicelovens §§ 66, 76 og 107. Vores fysiske rammer er to villaer på Frederiksberg samt en ejendom med seks to værelses lejligheder i Valby.

Vores målgruppe er unge mellem 15 og 28 år, der af forskellige årsager har svære livsbetingelser, som følge af socialt betinget problemstillinger, diagnoser stillet i psykiatrisk regi eller sårbare unge som er udfordret i, at navigere i livet og som er i mistrivsel generelt i en sådan grad, at det er invaliderne for deres funktionniveau.

Fælles for de unge er, at det er vurderet, at en hensigtsmæssig udvikling er betinget af en behandlingsmæssig indsats i døgnregi og at det vurderes at der er en grad af udviklingspotientiale.

Vi modtager således unge med psykosociale udfordringer og unge der er diagnosticeret inden for det skizofreniforme felt, har hyperkinitiske forstyrrelser, OCD, personlighedsforstyrrelser, selvskade, angst eller som endnu ikke er udredt i psykiatrisk regi, men hvor der ses behov for afklaring af problemstilling.

Da målgruppen er kendetegnet ved en skrøbelighed og et behov for ro og tryghed, modtager vi ikke unge der er udadreagerende eller har en adfærd der må opfattes som stærkt forulempende for omgivelserne.

Udgangspunktet for en anbringelse på Husene på Frydendalsvej er, at den unge bliver i stand til at leve et selvstændigt, selvforvaltende voksenliv uden for institutionsregi. Tilbuddet består af to huse og en ejendom med 6 lejligheder der hver især kan imødese den unges individuelle udviklingstrin, behov for personale, støtte, omsorg og behandling.

Personalet består af flere faggrupper, med bagrund og relevant uddannelse inden for det sundhedsfaglige, pædagogiske og psykologiske felt. Ligeledes har institution egen psykiatrisk konsulent tilknyttet der kan varetage såvel behandling som udredning og afklaring.

Vores 3 afdelinger

Frydendalsvej 29

I nr. 29 er der plads til 8 unge. Varigheden af opholdet, er afhængig af individuel problemstilling og behandlingsbehov, men ses hyppigt med en varighed på 1-2 år.

Frydendalsvej 8

I nr. 8 er der plads til 6 unge. Varigheden af opholdet, er afhængig af individuel problemstilling og behandlingsbehov, men ses hyppigt med en varighed på 1-2 år.

Udslusningslejlighederne

I Valby er der plads til 6 unge. Varigheden evalueres løbende, men er typisk 1 – 2 år.

Generelt

Den unges forløb i Husene på Frydendalsvej tilrettelægges altid med udgangspunkt i den unges individuelle behov.

Således vil et typisk forløb starte i nummer 29, med henblik på flytning til nummer 8 og herefter udslusningsbolig efterhånden som den unge stabiliseres, kommer i trivsel og kan forvalte sig selv på en mere og mere hensigtsmæssig måde. Dette i forhold til såvel hverdagsgøremål som til beskæftigelse/uddannelse og øvrige forhold i livet.

De tre huse er derfor alle indrettet til at imødese de forskellige behov for behandling, intervention og omsorg den unge måtte have brug for, på sin vej mod et selvforvaltende voksenliv uden for institutions regi.

Ikke alle unge vil have behov for at skulle igennem alle tre trin på Frydendalsvej og der er derfor mulighed for at tilpasse og tilrettelægge et forløb, der passe til den enkelte unge og deres problemstillinger.

Forløbet er altid noget, som aftales mellem sagsbehandler, den unge og Frydendalsvej.

Frydendalsvej 29 er basen, oftest er det her den unge først flytter ind. I den indledende fase er nøgleordene omsorg og struktur. Der lægges vægt på, at den unge i eget tempo kan genoptage kompetencer og indgå i nye relationer. Herudover startes samarbejde med den unge omkring pædagogisk handleplan. I nr. 29 er der døgnbemanding og der stiles mod, at den unge og den unges kontaktperson opnår en bæredygtig relation. Den unge tilbydes høj grad af omsorg, støtte og vejledning.

Frydendalsvej 8 er det naturlige skridt videre hvor der støttes op om den udvikling der er sket i nr. 29. I nr. 8 støttes den unge i, at turde stå alene, udvikle selvstændighed og tage ansvar. I nr. 8 er der ikke nattevagt, men tilsyn af nattevagt fra nr. 29. Endvidere er der ikke personale i huset fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag. Den unge får en kontaktperson som arbejder videre med de mål som er opsat i nr. 29. I nr. 8 tilbydes omsorg og støtte samt i høj grad guiding, vejledning og coaching.

Udslusningslejlighederne på Gl. Jernbanevej i Valby udgør rammerne for den sidste fase i den unges forløb. Her støttes den unge i, at kunne fungere selvstændigt i samfundet. Dette indebærer at varetage en selvstændig bolig, økonomi, kontakt til offentlige instanser og, i det hele taget, at tage ansvar for egen videreudvikling. Den unge støttes her af de medarbejdere, som den unge kender fra opholdet i nr. 8.