Download brochure

 Om Husene på Frydendalsvej

Husene på Frydendalsvej er en selvejende døgninstitution beliggende centralt på Frederiksberg. Vi modtager unge iht. Servicelovens §§ 66, 76 og 107.

Vores fysiske rammer er to villaer på Frederiksberg samt en  ejendom med fem to værelses lejligheder i Valby. Desuden har vi et sommerhus i Tisvildeleje.

Vi er et tværfagligt medarbejderteam på ialt 10 fastansatte samt har en fast stab af vikarer. Dertil kommer en administrativ medarbejder og en pedel, der også er behjælpelige med de praktiske ting.

Vi har en fast tilknyttet psykiater 3 timer én gang ugentlig. Psykiateren superviserer personalet og har samtaler med de unge.

Vores dagligdag er baseret på normalitet og udvikling i rammer, som tilstræber anerkendende og respektfulde relationer mellem de unge og medarbejderne.

Vi bestræber os på at leve sundt med fysisk aktivitet og økologiske madvarer.

 Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 15- 25 år med forskellige problemstillinger såsom:

Angsttilfælde   

Personlighedsforstyrrelser
Depressioner

Skizofrene psykoser

Familiemæssige problemer

Vi har plads til 20 unge på de tre afdelinger.

 Vores 3 afdelinger

Frydendalsvej 29 er basen, oftest er det  her den unge først flytter ind.  I den indledende fase er nøgleordene omsorg og struktur. Der lægges vægt på, at den unge i eget tempo kan  genoptage egne kompetencer og tør indgå i nye relationer.  Herudover opstartes samarbejde med den unge omkring pædagogisk handleplan.  I nr. 29 er der døgnbemanding og der stiles mod, at den unge og den unges kontaktperson opnår en bæredygtig relation. Den unge tilbydes høj grad af omsorg, støtte og vejledning.

I nr. 29 er der plads til 8 unge. Varigheden af opholdet er gennemsnitligt 1 år.

Frydendalsvej 8 er den naturlige base for videreudvikling og der støttes op om den udvikling der er sket i nr. 29. I nr. 8 støttes den unge i, at turde stå alene og ad den vej udvikle selvstændighed og  medansvar for egen udvikling. I nr. 8 er der ikke nattevagt i huset, men tilsyn af nattevagt fra nr. 29. Endvidere er der ikke personale i huset fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag. Den unge får en kontaktperson som arbejder videre med den udvikling og de mål som er opsat i nr. 29.  I nr. 8 tilbydes omsorg og støtte samt i høj grad guiding, vejledning og coaching.

I nr. 8 er der plads til  6 unge. Varigheden af opholdet er gennemsnitligt 1 år.

Udslusningslejlighederne på Gl. Jernbanevej i Valby udgør rammerne for den sidste fase i den unges forløb på Frydendalsvej. Her støttes den unge i,  at kunne fungere selvstændigt i samfundet. Dette indebærer at varetage en selvstændig bolig, økonomi, kontakt til offentlige instanser og,  i det hele taget, at tage ansvar for egen videreudvikling. Den unge støttes i selvstændiggørelse ved støtte af tilknyttede pædagogiske medarbejdere, som den unge kender fra opholdet i nr. 8.

I Valby er der plads til 5 unge. Varigheden af opholdet evalueres løbende,  men er på maksimalt 2 år.

Generelt . Den unges forløb i Husene på Frydendalsvej  planlægges altid på baggrund af,  hvad den enkelte unge har behov for. Som det fremgår af ovenstående er det en mulighed,  at  den unge via sin udvikling kommer til at  bo i alle tre afdelinger. Det kan dog være,  at den unge har brug for et andet forløb og f.eks.flytter direkte ind i nr. 8 eller springer udslusningsboligen over. Forløbet er altid noget, som aftales mellem sagsbehandler, den unge og institutionen.

 

 Ansatte

Vi synes det er meget vigtigt at medarbejderne i "Husene på Frydendalsvej" er bredt sammensat aldersmæssigt, kompetencemæssigt og uddannelsesmæssigt. Alle ansatte m odtager månedlig supervision ved ekstern psykolog og deltager i diverse kurser og faglige temadage.

Vi har, til det direkte arbejde med de unge, ansat socialpædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og en håndarbejdslærer.

Herudover har vi gennem mange år haft den samme psykiater tilknyttet. Psykiateren har konsultation her i husene hver tirsdag.

Vi har tilknyttet en fast gruppe af vikarer. For tiden har vi ansat 4 vikarer. Den ene er psykologistuderende, en er psykoterapeut, en er speciallærer og psykoterapeut og en læser til social- og sundhedsassistent.

Af andre medarbejdere har vi ansat en regnskabsassistent, en "handy man" samt en rengøringsassistent.

 

 Bestyrelse

Husene på Frydendalsvej er underlagt en bestyrelse. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen, og påser at økonomiske og administrative anliggender varetages under hensynstagen til institutionens formål, indgåede aftaler og særlovgivningen indenfor institutionens arbejdsområde.

Bestyrelsen består af:

Jan Vittrup Pedersen (Formand)
Uddannelsesvejleder Annelise Lerager
Daghøjskole forstander Hanna Feddersen

Tilsyn

Socialtilsyn Syd fører tilsyn med Husene på Frydendalsvej, i henhold til lov om socialtilsyn.

Sidste tilsynsrapport kan hentes nedenfor.

https://findtilbud.tilbudsportalen.dk/Social/Details?globalsearch=true&freetext=Frydendalsvej&id=899&tab=6694

Copyright © Husene på Frydendalsvej 2018