Download brochure

 Om Husene på Frydendalsvej

Husene på Frydendalsvej er en selvejende døgninstitution beliggende centralt på Frederiksberg. Vi modtager unge iht. Servicelovens §§ 66, 76 og 107.

Vi er godkendt  af Socialtilsyn Syd iht. Servicelovens §§ 142 stk. 5 og 144. Socialtilsyn Syd har det overordnede ansvar i forhold til godkendelse af regnskaber, priser osv. derudover føres tilsyn med det pædagogiske arbejde.

Vores fysiske rammer er to villaer på Frederiksberg samt en  ejendom med fem to værelses lejligheder i Valby. Desuden har vi et sommerhus i Tisvildeleje.

Vi er et tværfagligt medarbejderteam på ialt 10 fastansatte samt har en fast stab af vikarer. Dertil kommer en administrativ medarbejder og en pedel, der også er behjælpelige med de praktiske ting.

Vi har en fast tilknyttet psykiater 3 timer én gang ugentlig. Psykiateren superviserer personalet og har samtaler med de unge.

Vores dagligdag er baseret på normalitet og udvikling i rammer, som tilstræber anerkendende og respektfulde relationer mellem de unge og medarbejderne.

Vi bestræber os på at leve sundt med fysisk aktivitet og økologiske madvarer.

 Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 15- 25 år med forskellige problemstillinger såsom:

Angsttilfælde   

Personlighedsforstyrrelser
Depressioner

Skizofrene psykoser

Familiemæssige problemer

Vi har plads til 20 unge på de tre afdelinger.

 Vores 3 afdelinger

Frydendalsvej 29 er basen, oftest er det  her den unge først flytter ind.  I den indledende fase er nøgleordene omsorg og struktur. Der lægges vægt på, at den unge i eget tempo kan  genoptage egne kompetencer og tør indgå i nye relationer.  Herudover opstartes samarbejde med den unge omkring pædagogisk handleplan.  I nr. 29 er der døgnbemanding og der stiles mod, at den unge og den unges kontaktperson opnår en bæredygtig relation. Den unge tilbydes høj grad af omsorg, støtte og vejledning.

I nr. 29 er der plads til 8 unge. Varigheden af opholdet er gennemsnitligt 1 år.

Frydendalsvej 8 er den naturlige base for videreudvikling og der støttes op om den udvikling der er sket i nr. 29. I nr. 8 støttes den unge i, at turde stå alene og ad den vej udvikle selvstændighed og  medansvar for egen udvikling. I nr. 8 er der ikke nattevagt i huset, men tilsyn af nattevagt fra nr. 29. Endvidere er der ikke personale i huset fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag. Den unge får en kontaktperson som arbejder videre med den udvikling og de mål som er opsat i nr. 29.  I nr. 8 tilbydes omsorg og støtte samt i høj grad guiding, vejledning og coaching.

I nr. 8 er der plads til  6 unge. Varigheden af opholdet er gennemsnitligt 1 år.

Udslusningslejlighederne på Gl. Jernbanevej i Valby udgør rammerne for den sidste fase i den unges forløb på Frydendalsvej. Her støttes den unge i,  at kunne fungere selvstændigt i samfundet. Dette indebærer at varetage en selvstændig bolig, økonomi, kontakt til offentlige instanser og,  i det hele taget, at tage ansvar for egen videreudvikling. Den unge støttes i selvstændiggørelse ved støtte af tilknyttede pædagogiske medarbejdere, som den unge kender fra opholdet i nr. 8.

I Valby er der plads til 5 unge. Varigheden af opholdet evalueres løbende,  men er på maksimalt 2 år.

Generelt . Den unges forløb i Husene på Frydendalsvej  planlægges altid på baggrund af,  hvad den enkelte unge har behov for. Som det fremgår af ovenstående er det en mulighed,  at  den unge via sin udvikling kommer til at  bo i alle tre afdelinger. Det kan dog være,  at den unge har brug for et andet forløb og f.eks.flytter direkte ind i nr. 8 eller springer udslusningsboligen over. Forløbet er altid noget, som aftales mellem sagsbehandler, den unge og institutionen.

 

 Ansatte

Vi synes det er meget vigtigt at medarbejderne i "Husene på Frydendalsvej" er bredt sammensat aldersmæssigt, kompetencemæssigt og uddannelsesmæssigt. Alle ansatte m odtager månedlig supervision ved ekstern psykolog og deltager i diverse kurser og faglige temadage.

Vi har, til det direkte arbejde med de unge, ansat socialpædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og en håndarbejdslærer.

Herudover har vi gennem mange år haft den samme psykiater tilknyttet. Psykiateren har konsultation her i husene hver tirsdag.

Vi har tilknyttet en fast gruppe af vikarer. For tiden har vi ansat 4 vikarer. Den ene er psykologistuderende, en er psykoterapeut, en er speciallærer og psykoterapeut og en læser til social- og sundhedsassistent.

Af andre medarbejdere har vi ansat en regnskabsassistent, en "handy man" samt en rengøringsassistent.

 

 ledige stillinger

Husene på Frydendalsvej søger ny forstander

Vores nuværende Forstander ønsker snart at gå på pension efter mange års dedikeret arbejde. Vi søger derfor en ny forstander, som har lysten og evnen til ledelsesmæssigt at videreføre og videreudvikle den Selvejende Institution ”Husene på Frydendalsvej”.

Institutionen er en døgninstitution for unge med psykiatriske udfordringer og er etableret i henhold til Servicelovens §66.1.5 og §107. De fysiske rammer udgør to villaer på Frederiksberg samt en ejendom med udslusningslejligheder i Valby. Samlet set er der plads til 20 unge.

Husene fungerer som et tilbud i tre trin, hvor flytningen mellem de to huse og udslusningslejlighederne sker efter en konkret vurdering og således ikke efter en fast plan. Der arbejdes med miljøterapi og relationsarbejde.

Arbejdet med de unge varetages af et tværfagligt team på 10 fastansatte, hvoraf to er afdelingsledere. Derudover er der tilknyttet en fast stab af vikarer samt andre eksterne ressourcepersoner, f.eks. psykiater, psykolog og uddannelsesvejleder. Der er endvidere ansat en pedel og en administrativ medarbejder.

Dit ansvar og arbejdsopgaver

Du vil referere til bestyrelsen i den selvejende institution ”Husene på Frydendalsvej”.

Som forstander har du det overordnede ledelsesansvar for den daglige drift, hvor du bl.a. sikrer at institutionen lever op til de økonomiske og faglige mål. Gennem dit lederskab sikrer du endvidere en tydelig sammenhængskraft husene imellem, således at de altid drives og videreudvikles som én institution til gavn for beboerne, medarbejderne og samarbejdspartnerne.

Du har derudover ansvaret for, at tilbuddet har en høj faglighed i det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde med de unge, hvorfor du systematisk arbejder med udviklingstiltag, som sikrer at medarbejdernes kompetencer matcher institutionens høje mål og standarder.

Dine primære arbejdsopgaver bliver herudover at:

 • Varetage personaleledelse, herunder sparring, arbejdsmiljø, MUS-samtaler og medarbejdertrivsel
 • Deltage i visitationssamtaler
 • Varetage den løbende budgetopfølgning og økonomistyring
 • Samarbejde med offentlige myndigheder og andre eksterne samarbejdspartnere
 • Sikre et højt informationsniveau internt, herunder i særdeleshed på tværs af husene
 • Varetage den eksterne kommunikation samt synliggøre institutionens virke for omverdenen
 • Forberede og efterbehandle institutions bestyrelsesmøder

Hvad forventer vi af dig

Du har flere års ledelseserfaring fra en døgninstitution, hvor du har haft et selvstændigt ansvar for den daglige drift samt udvikling af tilbuddet. Erfaring med borgere som har psykiatriske udfordringer er et krav. Har du samtidig erfaring med ungeområdet vil det være en klar fordel.

Du er en dygtig og erfaren personaleleder, som forstår at motivere og engagere dine medarbejdere gennem samarbejde, involvering og uddelegering af ansvar. Samtidig har du en ledelsesstil, som er retningsgivende og tydelig.

Herudover lægger vi vægt på, at vores nye forstander:

 • Har en faglig uddannelse på minimum bachelorniveau, f.eks. indenfor det pædagogiske, sociale eller sundhedsfaglige område
 • Løbende har efteruddannet sig, f.eks. indenfor ledelse
 • Er forhandlingsvant
 • Har solid erfaring i samarbejdet med kommuner og andre myndigheder
 • Er velformuleret i skrift og tale med en tydelig og enkel kommunikationsstil

Vi forventer endvidere, at du har flair for og erfaring med det administrative område, herunder bl.a. budget- og økonomistyring, it-anvendelse og rapportering.

Vi tilbyder

Husene på Frydendalsvej er en veldrevet institution med kompetente og loyale medarbejdere samt en deltagende og engageret bestyrelse.

Det er en behagelig arbejdsplads, hvor de fysiske rammer på ingen måde bærer præg af at være en institution, men snarere et privat hjem med en god stemning og atmosfære.

Forstanderen ansættes i en fuldtidsstilling, hvor ansættelsesforholdene aftales individuelt under hensyntagen til erfaringer og kompetencer.

Ansøgning

HR Short Cut assisterer Husene på Frydendalsvej med denne rekruttering. Yderligere oplysninger om stillingen rettes derfor til konsulent Ernst Röder fra HR Short Cut på telefonnummer 2120 1210.

Første samtalerunde afholdes i ugerne 7 og 8. Stillingen ønskes besat med virkning fra 1. maj 2018.

Din ansøgning vedlagt CV samt eksamensbeviser sendes til elr@hr-short-cut.dk. Ansøgningen mærkes ”Forstander Frydendalsvej”.

Ansøgningsfristen er søndag d. 11. februar 2018 kl. 12.00.

 

 Bestyrelse

Husene på Frydendalsvej er underlagt en bestyrelse. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen, og påser at økonomiske og administrative anliggender varetages under hensynstagen til institutionens formål, indgåede aftaler og særlovgivningen indenfor institutionens arbejdsområde.

Bestyrelsen består af:

Jan Vittrup Pedersen (Formand)
Uddannelsesvejleder Annelise Lerager
Daghøjskole forstander Hanna Feddersen

 Pædagogisk tilsyn

Socialtilsyn Syd (Fåborg Midtfyn Kommune) fører pædagogisk tilsyn i husene. Tilsynet består af et generelt tilsyn samt af et uanmeldt besøg. Sidste tilsynsrapport kan hentes nedenfor.

https://findtilbud.tilbudsportalen.dk/Social/Details?globalsearch=true&freetext=Frydendalsvej&id=899&tab=6694

Copyright © Husene på Frydendalsvej 2018